Parkeren Hotel Mastbosch

De gemeente Breda wil bestemmingsplannen gaan wijzigen waardoor er een groot parkeerterrein kan komen in het Mastbos en het Mastbosch hotel aanzienlijk wordt uitgebreid. De voorgestelde plannen zullen grote gevolgen hebben voor het Mastbos en het omliggende gebied. 
In grote getallen hebben omwonenden, recreanten en natuuliefhebber zienswijzen (bezwaren) bij de Gemeente ingediend. Helaas heeft dit niet mogen baten.
Daarna is de Stichting Vrienden van het Mastbos samen met diverse omwonenden een procedure bij de Raad van State gestart.
In mei 2019 heeft de Raad van State een tussenvonnis gewezen. Daarin is bepaald dat de Gemeente Breda binnen 26 weken op 4 punten haar huiswerk over nieuw moet doen.
  • Zo moet de Gemeente alsnog aan de Raad van State motiveren waarom er een actuele behoefte aan extra hotelkamers op deze locatie bestaat;
  • moet de Gemeente een planregel vaststellen die waarborgt dat wordt voorzien in voldoende parkeerplaatsen;
  • moet de Gemeente -zo nodig na aanvullend onderzoek- motiveren dat de verkeerstoename en het gebruik van hoge lichtmasten niet zullen leiden tot verstoring van vogel- en vleermuissoorten en dat de Wet natuurbescherming niet aan de uitvoerbaarheid van het plan in de weg staat;
  • moet de Gemeente bezien of het plan voldoet aan de bepalingen van art. 4.2 n 6.10 van de verordening.
 De gemeente heeft vervolgens uitstel aangevraagd, dat door de Raad van State is toegekend. 
De gemeente moet de gebreken herstellen waarna de Raad van State zich daar nogmaals over zal buigen. 

De relevante stukken en argumenten kunt u nalezen via de download pagina